menusearch
darolsaqalain.ir

قوانین و مقررات

(1)
(0)
قوانین و مقررات
  •   دانش پژوه موظف است در دروس اعلام شده از طرف مؤسسه شرکت نماید و کلیه دروس حضور و غیاب خواهد شد. در صورت غیبت بیش از حد، دانش پژوه از ادامه تحصیل در مؤسسه محروم خواهد شد.
  •   غیبت مجاز در دروس اصلی در هر ماه دو غیبت و در دروس جنبی یا تخصصی یک غیبت است.
  •   دانش پژوه موظف است در هر ترم یک مقاله استاندارد زیر نظر اساتید معرفی شده از طرف مؤسسه نوشته و به ایشان تحویل دهد.
  •   شرکت در امتحانات مؤسسه الزامی است.
  •   دانش پژوه موظف است در کارگاهها و نشستهای علمی که از طرف مؤسسه برگزار میگردد شرکت نماید.